Chehobul
 
 
 


КОНТАКТ:

  Чехобул ООД
4003   Пловдив
бул. Васил Априлов 152

Тел.: +359(0)32 951 024
+359(0)32 956 172
Факс: +359(0)32 951 024
Е-mail: info@chehobul.com
HTTP: http://www.chehobul.com
РЕКЛАМА
 
ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

«ЧЕХОБУЛ» ООД

(наименование на бенефициента)

със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: бул. Васил Априлов № 152, тел.: 032 956 172, факс: 032 951 024,интернет адрес: www.chehobul.com, 

лице за контакт: Петко Димитров Котов, на длъжност Управител, тел.: 032 956 172,

(трите имена на лицето за контакт)

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3МС-02-16/01.06.2011 г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит изборс обект:

 

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Стенд със софтуер за диагностика и ремонт на инжекторни системи common-rail – 1 брой

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 152 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1.www.ibsme.org -интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България(§ 4Г от Заключителните разпоредби) 

3.www.chehobul.com - интернет адреса на възложителя

 

Оферти се подават на адрес: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 152до 17.00 ч. на

11.04.2012 г. 

(ден, месец, година)


II 3_1_poiasnitelen dokument Chehobul.pdf

II 3_4_ iziskvania_offers.pdf

II 4ehobul_Declaration_validnost_offer.pdf

II 4ehobul_Reshenie_otkrivane_procedura.pdf

II_3_3_ offer Chehobul.pdf

II_3_6_price_offer Chehobul.pdf

II_3_7_ techn_offer Chehobul.pdf

II_3_9_declaration Chehobul.pdf

II_dogovor_za_dostavki_Proekt.pdf

II_Metodika_4ehobul.pdf

II_obqva_4ehobul.pdf

II_Tehni4eska specifikacia Chehobul.pdf

 


За нас
История
Продукти и услуги
Местоположение
Контакт
ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Информация за сключени договори